banner-728-90
Oglas
menu
Suzana Vurunić  Suzana Vurunić

Rekreacija v gozdu – privilegij, ki si ga marsikje ne morejo privoščiti


Suzana Vurunić, 19.5.2020 9:52:00

Rekreacija je marsikomu nepogrešljiv sestavni del življenja. Slovar slovenskega knjižnega jezika jo definira kot dejavnost, s katero se človek telesno, duševno sprosti in okrepi. Med aktivno obliko rekreacije spadajo tudi dejavnosti vezane na obiske gozdov. Teh je vedno več – bodisi gremo v gozd na sprehod, tek, vožnjo s kolesom … bodisi nabirat različne sadeže in plodove. Vsemu pa je skupno, da smo v gozdu gost. Gozdni prostor je dom številnim živalim in rastlinam. Prav tako ima vsak gozd lastnika.


DRŽIMO SE GOZDNEGA BONTONA


Zakon o gozdovih definira rabo gozdov kot »skupni izraz za izkoriščanje funkcij gozdov, ki je po tem zakonu dovoljeno tudi nelastnikom gozdov« in mednje spadata tudi gibanje po gozdovih ter rekreacija v gozdu. Obiskovalci gozdov se moramo držati pravil gozdnega bontona, saj s tem zagotovimo, da je naš obisk v gozdu varen za gozd in nas.


PRAVILA ZA VARNO REKREACIJO


Ko se pri sprehajanju držimo utrjenih poti, skrbimo za to, da ohranjamo podmladek dreves in da ne vznemirjamo živali. Prav tako skrbimo za naš varen korak, ki ga nudijo poti, ki so utrjene in namenjene rekreaciji. Za varno rekreacijo tako upoštevamo naslednja pravila: - Hodimo in tečemo po utrjenih poteh. - Spoštujmo drevesa in grme ter jih ne poškodujmo. - Jezdimo in se vozimo s kolesom brez motorja samo na označenih gozdnih vlakah in drugih za to označenih poteh ter upoštevamo posebne režime prometa, ki jih je na določenih območjih določil Zavod za gozdove Slovenije. - Kažipote, oznake, ograje, klopi itd. ohranimo nepoškodovane za prihodnje obiskovalce. - Pri nabiranju gozdnega cvetja, gob, plodov in mahu ne poškodujmo rastlin, izberimo primeren način nabiranja in se držimo omejitev dovoljene količine. - Gozd ni prostor za odlagališče odpadkov – smeti odlagajmo v smetnjake oziroma na urejeno odlagališče. - Med obiskom gozda ne vznemirjajmo gozdnih živali s hrupom. - V gozd ne hodimo v močnem vetru, kadar nastaja žled ali pada moker sneg.


RAZDROBLJENO LASTNIŠTVO GOZDOV


V Zgornji Savinjski dolini je okoli 15 odstotkov prebivalcev lastnikov gozdov. Ostali domačini, ki obiskujejo gozdove, tako poleg turistov in obiskovalcev od drugod koristijo dobrobiti gozdov, katerih lastnik jim je velikokrat neznan. Jim pa ta v skladu z zakonom dopušča v svojem gozdu prost dostop.


REKREACIJSKA FUNKCIJA GOZDOV


Ena izmed funkcij gozdov je rekreacijska funkcija. Prvo stopnjo poudarjenosti imajo zeleni pasovi oziroma gozdovi v bližini mest in krajev (Velenje, Šoštanj, Mozirje, Nazarje), gozdovi okrog turistično rekreacijskega centra Golte, ob pešpoti po Logarski dolini, do Potočke zijalke ter na Menino planino. Drugo stopnjo poudarjenosti ima precej širši pas gozdov okoli omenjenih krajev, kamor obiskovalci hodijo nabirat različne sadeže in plodove ali na daljše sprehode.


PONEKOD GOZDOVI ŽE PREOBREMENJENI


Površina gozdnega prostora s poudarjeno rekreacijsko funkcijo se je v Zgornji Savinjski dolini v zadnjih letih močno povečala. To je ponekod že privedlo do preobremenitve gozdov – onesnaženja prsti in voda, poškodb dreves, plašenja divjadi, pretiranega nabiralništva, uničenja kažipotov in klopi.


PROST DOSTOP IN MOŽNOST REKREACIJE CIVILIZACIJSKA PRIDOBITEV


Prost dostop in rekreacija v gozdu sta naša civilizacijska pridobitev, ki si je v vseh državah zaradi drugače urejenih lastninskih pravic ne morejo privoščiti. S skrbjo, da gozd po obisku zapustimo takšen, kot je bil, ko smo vstopili vanj, bomo ohranili ta naš tako pomemben ekosistem in privilegij, ki ga uživamo.


Savinjske novice
Oglas
Savinjske novice
Oglas


logo-white-neg

Savinjske novice d.o.o.

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, T: 03 839 07 90, splet@savinjske.com